הבהרה מאת וועדת הבחירות בנוגע לניגוד עניינים. מה עם המנכ"ל ואחותו?

ועדת הבחירות העבירה מייל המפרט את התייחסותה לנושא ניגוד עניינים בעמותה:
“ועדת הבחירות קיבלה מספר פניות הנוגעות לסוגיית ניגוד עניינים העלול להיווצר למי מן המועמדים בעת שיכהן כחבר וועד מנהל. ועדת הבחירות אמרה את דברה ואת החלטתה בפרוטוקול מיום 20/11/17 בדבר החתמת חבר העלול להימצא בניגוד עניינים ובאחריות הוועד המנהל לבצע זאת. הוועדה רוצה לחדד אמירתה זו ולומר כי אף הגוף המבקר ילווה את כל מהלך כתיבת מסמך ניגוד העניינים ככל שהסוגיה אכן תתקיים ובליווי יועמ"ש האיגוד. קורות חייהם, עיסוקיהם ומצע המועמדים הועלו לאתר האיגוד והובאו לידיעת כל הבוחרים, וכי הוועדה סבורה כי החברים ישכילו להבחין מי מבין המועמדים עלול לעמוד בניגוד עניינים עת יכהן בוועד המנהל, ומי לא, וישקללו זאת בבחירתם. אין הוועדה סבורה כי היא האורגן שייקבע, יבהיר, יכוון כעת את הזרקור למי מן המועמדים, והוועדה סמוכה על שכלם הישר ותבונתם של הבוחרים. עם זאת, ככל שסברה הוועדה כי למועמד או מועמדים מסוימים עלולה להיווצר בעיה של ניגוד עניינים נעשתה עמם שיחת הבהרה”.

תמוה כי הוועדה נמנעה מלציין את הפניות שקיבלה בנוגע לניגוד העניינים של יורם הכהן, ואחותו בתיה הכהן, המשתתפים באסיפות הכלליות, מצביעים על מבנה הוועד ומספר חבריו, ואף משתתפים בהצבעות לעמותה.

מקווה שהוועדה תוכל להבהיר גם את עמדתה בנושא הזה.